DECIZIA nr. 6/21.02.2017 privind eficientizarea activităţii de emitere a unor acte administrative la nivelul Direcţiei Judeţene pentru Cultură Timiş

 DECIZIA nr. 6/21.02.2017

privind eficientizarea activităţii de emitere a unor acte administrative

la nivelul Direcţiei Judeţene pentru Cultură Timiş

Sorin Vlad Predescu, director executiv al Direcţiei Judeţene pentru Cultură Timiş (DJC),

Luând în considerare termenul maxim de emitere a avizelor specifice favorabile prevăzut la art. 3 alin. 4 din Legea nr. 17 / 2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268 / 2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările ulterioare (20 zile lucrătoare),

Luând în considerare termenul maxim de emitere a comunicărilor referitoare la exprimarea dreptului de preemţiune a Statului (prin DJC) la vânzarea monumentelor istorice clasate în grupa valorică B a Listei Monumentelor Istorice, prevăzut la  art. 4, alin. 7 din Legea nr. 422 / 2001 republicată  privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (25 zile calendaristice),

În temeiul HG nr. 90 / 2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare;

În baza drepturilor acordate prin Ordinul Ministrului Culturii şi Patrimoniului Naţional 493 / 01.10.2010,

 DECID:

Art.1. Începând cu 27. 02. 2017 se stabileşte termenul de emitere al Avizului specific favorabil (conform prevederilor art. 3, alin. 4 din Legea nr. 17 / 2014) a cincisprezecea (a 15 a) zi calendaristică de la data depunerii documentaţiei complete. Termenul se calculează incluzând ziua depunerii; în cazul în care a 15 a zi este nelucrătoare, termenul emiterii se stabileşte în prima zi lucrătoare imediat următoare.

Art.2. Începând cu 27. 02. 2017 se stabileşte termenul de emitere a comunicării referitoare la exprimarea dreptului de preemţiune a Statului (prin DJC) la vânzarea monumentelor istorice clasate în grupa valorică B a Listei Monumentelor Istorice (conform prevederilor art. 4 din Legea nr. 422 / 2001) a cincisprezecea (a 15 a) zi calendaristică de la data depunerii documentaţiei complete. Termenul se calculează incluzând ziua depunerii; în cazul în care a 15 a zi este nelucrătoare, termenul emiterii se stabileşte în prima zi lucrătoare imediat următoare.

Art.3. Începând cu 27. 02. 2017 se stabileşte termenul de emitere a răspunsului la cererea de comunicare a regimului de protecţie al terenului (depuse de persoane fizice sau persoane juridice de drept privat) a zecea zi calendaristică de la data depunerii documentaţiei complete. Termenul se calculează incluzând ziua depunerii; în cazul în care a 10 a zi este nelucrătoare, termenul emiterii se stabileşte în prima zi lucrătoare imediat următoare.

Art.4. Toate documentaţiile depuse în vederea îndeplinirii procedurilor legale stipulate de actele normative mai sus enunţate se procesează strict în ordinea cronologică a depunerii acestora. Nu se admit derogări.

Art.5. În accepţiunea prevederilor actelor normative mai sus enunţate, nu se emit acte administrative în procedură de urgenţă. Nu se admit derogări.

Art.6. Prezenta se aduce la cunoştinţă publică, prin afişare la avizierul DJC Timiş  şi prin publicare pe pagina de web a DJC Timiş www.culturatimis.ro.

  DECIZIA nr. 6/21.02.2017 privind eficientizarea activităţii de emitere a unor acte administrative la nivelul Direcţiei Judeţene pentru Cultură Timiş

Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2016 Directia judeteana pentru cultura Timis.Toate drepturile rezervate. | Powered by: Root Service