Patrimoniu imobil

Monumentele istorice fac parte integranta din patrimoniul cultural national si sunt protejate prin lege. Activitatile si masurile de protejare a monumentelor istorice se realizeaza în interes public. In conditiile prezentei legi interventiile asupra monumentelor istorice pot constitui cauza de utilitate publica.

  • LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 actualizata 2018, Ordin  privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii – republicată
  • LEGE NR. 422 DIN 18 IULIE 2001 republicată – privind protejarea monumentelor istorice 
  • LEGE nr. 120 din 04 mai 2006 monumentelor de for public – ACTUALIZATA
  • HOTĂRÂRE nr. 1309 din 20 noimbrie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind cuantumul timbrului monumentelor istorice şi modaliţăţile de percepere, încasare, virare, utilizare şi evidenţiere a sumelor rezultate din aplicarea acestuia. – ACTUALIZATA
  • ORDIN nr. 2237 din 27 aprilie 2004 privind aprobarea Normelor metodologice de semnalizare a monumentelor istorice – ACTUALIZATA
  • HOTĂRÂRE nr. 610 din 29 mai 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura de acordare a creditelor necesare efectuării de lucrări de protejare la monumentele istorice deţinute de persoanele fizice sau juridice de drept privat. – ACTUALIZATA
  • ORDIN nr. 2682 din 13 iunie 2003 privind aprobarea Normelor metodologice de clasare şi evidenţă a monumentelor istorice, a Listei monumentelor istorice, a Fişei analitice de evidenţă a monumentelor istorice şi a Fişei minimale de evidenţă a monumentelor istorice. – ACTUALIZATA
  • ORDIN nr. 2684 din 18 iunie 2003 privind aprobarea Metodologiei de întocmire a Obligaţiei privind folosinţa monumentului istoric şi a conţinutului acesteia. – ACTUALIZATA 
  • HOTĂRÂRE nr. 493 din 1 aprilie 2004 pentru aprobarea Metodologiei privind monitorizarea monumentelor istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial şi a Metodologiei privind elaborarea şi conţinutul-cadru al planurilor de protecţie şi gestiune a monumentelor istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial. – ACTUALIZATA
  • INSTRUCȚIUNILE  nr.01/2016 privind exercitarea competențelor de emitere a avizului Ministerului Culturii privind intervențiile de punere în siguranță a elementelor și părților de construcție care prezintă pericol public, elemente ale monumentelor istorice, construcțiile din zonele de protecție ale monumentelor istorice și din zonele construite protejate și ale altor construcții pentru care s-a instituit un regim de protecție din punct de vedere cultural prin documentații de urbanism.
  • Legea nr. 209 din 3 noiembrie 2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
  • Ordin nr. 2797 din 14 noiembrie 2017 privind stabilirea tipurilor de intervenții asupra monumentelor istorice, a imobilelor din zonele de protecție a acestora sau din zonele protejate care afectează în mică măsură substanța istorică și/sau sunt temporare și a condițiilor în care se pot emite avize fără consultarea Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice, respectiv a comisiilor zonale ale monumentelor istorice 
  • ORDIN nr. 2515 din 28 iunie 2018 privind stabilirea cuantumului tarifelor pentru emiterea avizelor de specialitate necesare pentru intervențiile asupra imobilelor aflate în zonele de protecție a monumentelor istorice și în zonele construite protejate
  • Legea 193/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor în construcții  
  • Ordinul nr.3037/2020 pentru aprobarea procedurii privind notificarea prealabilă și emiterea acordului scris, în cazul executării lucrărilor, în condițiile prevăzute de art.11 alin. (2) și (4) din Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor în construcții 
PREEMTIUNE
 • DESCARCA DOCUMENTUL AICI: Înştiinţare_privind_intenţia_de_vânzare_a_imobilului (timp de completare:aprox 10 minute) 
 • PLAN DE SITUATIE SI PLAN DE INCADRARE IN ZONA
 • COPIE C.I. PROPRIETAR/PROPRIETARI
 • PLAN CADASTRAL AL IMOBILULUI / SPATIULUI – RELEVEU (INTOCMIT DE UN SPECIALIST IN CADASTRU IMOBILIAR) SAU PLANURILE DIN DOCUMENTATIA DE DEZMEMBRARE / APARTAMENTARE A IMOBILULUI, CU MARCAREA SUPRAFETELOR CARE FAC OBIECTUL VANZARII
 • ACTE CARE SA ATESTE PROPRIETATEA: EXTRAS C.F. INDIVIDUAL SI EXTENSO, ACT DE CUMPARARE / MOSTENIRE
 • MATERIAL FOTOGRAFIC INTERIOR / EXTERIOR CU EVIDENTIEREA STARII TAMPLARIILOR, FINISAJELOR INTERIOARE SI EXTERIOARE, PARDOSELI SI ALTE DETALII CARE PREZINTA INTERES (SOBE, DECORATIUNI, PICTURI, ETC…
 • ACORD PRELUCRARE DATE CU CARACTER PERSONAL

*se elibereaza fara taxa, in termen de 15 de zile calendaristice

AVIZE

*nu se accepta spre avizare documentatiele incomplete sau fara CD

*ridicarea avizelor de specialitate emise de Directia Judeteana pentru Cultura Timis se efectueaza dupa achitarea taxei prevazute in aviz

*avizele se elibereaza dupa intrunirea Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice, in ordinea depunerii documentatiei

*taxa de avizare este:

 • 3 ron / mp suprafață desfășurată (Tariful se referă la toate categoriile de lucrări de intervenții, indiferent de beneficiar, finalitatea sau destinația imobilului.  Valoarea nu poate depăși 15.000 lei.)

COMUNICARI 

NOTIFICARE PREALABILĂ CONFORM PREVEDERILOR ART.11 ALIN. (4) DIN LEGEA NR.50/1991 PRIVIND AUTORIZAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR DE CONSTRUCȚII

Structură cod LMI 2004/2010:
JJ-F-c-V-nnnnn.nn

 • JJ – indicativ judeţ (ex.TM)
 • F – categorie funcţională:
  I-Arheologie,
  II-Arhitectură,
  III-Monumente de for public,
  IV-Monumente memoriale/funerare.
 • c – categorie:
  m-monument
  a-ansamblu
  s-sit
 • V – grupa valorică în care a fost încadrat:A-monumentele istorice de valoare naţională şi universală
  B-monumentele istorice reprezentative pentru patrimoniul cultural local
 • nnnnn.nn – numărul curent în cadrul fiecărei categorii

© 2016 Directia judeteana pentru cultura Timis.Toate drepturile rezervate. | Powered by: Root Service