Arheologie

Arheologia are ca obiect fundamental de activitate studiul tuturor urmelor trecutului existenței umanității, situate suprateran, subteran sau subacvatic. Patrimoniul arheologic, ca “instrument al memoriei colective și al cunoașterii istorice și științifice”, reprezintă o sursă unică pentru reconstituirea trecutului preistoric al umanității, din paleolitic și până  în a doua epocă a fierului, precum și o sursă de cunoștere fundamentală pentru epoca romană, epoca migrațiilor, epoca medievală.

Departamentul de Arheologie al Direcţiei Judeţene pentru Cultură Timiş are atribuţii privind protejarea patrimoniului arheologic mobil şi imobil, având responsabilitatea de a aplica legislaţia în vigoare pentru acest domeniu.

ACTE NECESARE ÎN VEDEREA OBŢINERII AVIZELOR DE CONSTRUIRE PENTRU ZONELE CU PATRIMONIU ARHEOLOGIC

1. Cerere scrisă-tip  (timp de completare: aprox 10 minute)

2. Piese scrise:

– Proiect tehnic (Memoriu tehnic);

– Certificat de Urbanism;

– Extras de Carte Funciară;

– Raport de diagnostic a potenţialului arheologic al zonei ce urmează a fi afectată prin proiectul investiţional (pe suport de hârtie şi versiune în format electronic).

3. Piese desenate:

– Plan de încadrare în zonă la scara 1:25.000, 1:10.000 sau 1:5.000, după caz;

– Plan de situaţie al investiţiei în format digital .dwg sau .shp

Ridicare topografică în Sistem Stereo 70 (Documentaţiile vor conţine în mod obligatoriu lista cu coordonatele STEREO 70 ale suprafeţelor afectate de proiect în format digital tabelar).

În conformitate cu prevederile art. 7 din O.G. nr. 43/2000 republicată beneficiarul are obligaţia legală de a cuprinde în studiul de fezabilitate al investiţiei şi prin proiectul tehnic, a măsurilor şi a necesarului de fonduri pentru cercetarea preventivă sau supravegherea arheologică, după caz, şi protejarea patrimoniului arheologic sau, după caz, descărcarea de sarcină arheologică a zonei afectate de lucrări şi aplicarea acestor măsuri.

ACTE NECESARE ÎN VEDEREA ELIBERĂRII CERTIFICATULUI DE DESCĂRCARE DE SARCINĂ ARHEOLOGICĂ

Certificatul de descărcare de sarcină arheologică, în conformitate cu art. 5, alin. (3) din O.G. nr. 43/2000, republicată privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, reprezintă actul administrativ prin care se anulează regimul de protecţie instituit anterior asupra terenului în care a fost evidenţiat patrimoniul arheologic. Certificatul de descărcare de sarcină arheologică este indispensabil avizării lucrărilor/intervenţiilor în siturile arheologice şi zonele de protecţie aferente. Se eliberează pe baza unei documentaţii de specialitate în domeniul arheologiei, care trebuie să cuprindă:

Cerere scrisă-tip (timp de completare: aprox 10 minute)

– Proiectul tehnic al intervenţiei;

– Certificat de Urbanism

– Extras de Carte Funciară

– Plan de încadrare în zonă la scara 1:25.000, 1:10.000 sau 1:5.000, după caz;

– Plan de situaţie al investiţiei în format digital .dwg sau .shp

Ridicare topografică în Sistem Stereo 70 (Documentaţiile vor conţine în mod obligatoriu lista cu coordonatele STEREO 70 ale suprafeţelor afectate de proiect în format digital tabelar).

– Proiect de cercetare arheologică preventivă a zonei ce urmează a fi afectată, pe suport de hârtie şi versiunea în format electronic. Acesta va cuprinde în mod obligatoriu diagnosticul arheologic (raport de evaluare documentară şi/sau de teren).

– Raportul de cercetare arheologică, executat conform Standardelor şi Procedurilor arheologice instituite prin OMCC nr. 2392/2004, întocmit în urma realizării cercetării arheologice preventive;

– Copie după Contractul cu o instituţie specializată privind cercetarea arheologică preventivă.

– Ortofotoplanul (1:5000) în format digital pentru zona care va fi afectată de investiţie, în cazul în care suprafaţa afectată de proiectul investiţional este mai mare de 1000 m².

NOTĂ:

1. Documentaţia cu conţinutul sus-menţionat se depune în două exemplare pe suport de hârtie, legate şi pe suport digital (CD-ROM), în vederea emiterii Certificatului de descărcare de sarcină arheologică de către D.J.C. Timiş

2. Cercetările arheologice preventive vor fi conduse numai de către personal specializat, cu grad de arheolog expert, atestat Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional, înscris în Registrul Arheologilor din România.

3. Registrul Arheologilor din România poate fi consultat pe site-ul: www.cimec.ro.

4. În conformitate cu prevederile art. 6, alin. (5) şi (6) din O.G. nr. 43/2000 republicată, Certificatul de descărcare de sarcină arheologică, pentru siturile aflate în zone de interes arheologic prioritar, siturile clasate în grupa A din Lista Monumentelor Istorice şi pentru toate investiţiile, cu excepţia locuinţelor particulare aflate în alte zone, se emite după aprobarea rapoartelor de cercetare de către Comisia Naţională de Arheologie.

PUZ-uri TERENURI EXTRAVILANE: 

Lista arheologi atestati

OMC nr.2392-2004

Evaluare teoretica

Cerere aviz PUZ extravilan (timp de completare: aprox 10 minute)

În temeiul prevederilor art. 34, alin. (5), lit.  “a” din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, Standardele și Procedurile arheologice (jud. Timiș) – Diagnosticul arheologic intruziv au fost analizate și aprobate în cadrul ședinței Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice 12 din data de 04.11.2020, fiind aplicabile începând cu această data la nivelul jud. Timiș. În temeiul art. 16 din OMCC nr. 2518/2007 privind metodologia de aplicare a procedurii de descărcare de sarcină arheologică, rapoartele neconforme cu Standardele și Procedurile arheologice nu vor fi acceptate de serviciile deconcentrate ale Ministerului Culturii.

Prevederi Legea 17/2014

ANEXA 3B – cerere aviz persoane juridice

ANEXA 3B – cerere aviz persoane fizice

Avize

2021

2020 

2019

2014 

2015

2016

2017

2018

 

© 2016 Directia judeteana pentru cultura Timis.Toate drepturile rezervate. | Powered by: Root Service